Projekti

2020

Respect of diversity as a cornerstone for integration of Roma through employment – the case of Slovenia and Serbia – ZAPROM

U saradnji sa ISCOMET – Institute for Ethnic and Regional Studies, 2020–2021.

Projekat se realizuje uz  podršku European Union’s Right, Equality and Citizenship Justice Programme (2014-2020)

2019

Šta pripadnici/ce nacionalnih manjina misle o „manjinskim“ pravima i politikama?,2019–2020.

Fondacijea za otvoreno društvo, Beograd

Jačanje kapaciteta lokalnih zaštitnika građana za borbu protiv diskriminacije

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade RS

2018

Intregrativna politika multikulturalnosti u Srbiji, 2018–2019.

Fondacija za otvoreno društvo, Beograd

2017

Delotvorna zastupljenost nacionalnih manjina u radu organa javne vlasti i javnih službi, 2017–2018.

Fondacija za otvoreno društvo, Beograd

Pravo na zdravlje Roma/Romkinja i mehanizmi zaštite u lokalnoj samoupravi

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade RS

Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom kroz jačanje mehanizma zaštite njihovih prava

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade RS

2016

Participacija nacionalnih manjina u javnom životu

Britanska ambasada u Beogradu

Inicijativa za ustanovljavanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava Vlade RS

Fondacija za otvoreno društvo, Beograd

Unapređenje sistema podrške osobama sa invaliditetom u zajednici

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade RS

2015

Delotvorno učešće nacionalnih manjina u javnom životu: zastupljenost u javnim službama i političko predstavljanje, 2015–2016.

Fondacija za otvoreno društvo, Beograd

Poštovanje prava pripadnika nacionalnih manjina i članstvo Srbije u Evropskoj uniji

Kancelarija za evropske integracije Vlade RS

2014

Ka politici integrativnog multikulturalizma u Srbiji

Fondacija za otvoreno društvo, Beograd

Podsticaj zapošljavanju Roma/Romkinja kroz afirmativne mere

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade RS

Jačanje interkuturalnih veza u javnim politikama

TACSO, Beograd

Upravljanje kulturnim razvojem u multietničkim opštinama Kovačica i Bački Petrovac

Ministarstvo kulture Vlade RS

Vodič za medijsko izveštavanje o „azilantima“

Komesarijat za izbeglice i migracije Vlade RS

2013

Praćenje izveštavanja medija o položaju i pravima osoba sa invaliditetom

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade RS

Praćenje sprovođenja preporuka Zaštitnika građana i Akcionih planova Vlade u vezi sa unapređenjem ljudskih prava i položaja Roma

Kancelarija Zaštitnik građana Vlade RS

2012

Dijalog i saradnja omladinskih organizacija Srbije i Kosova

Britanska ambasada u Beogradu i TACSO, Beograd

Jačanje lokalne demokratije i građanske participacije u multietničkim opštinama u Srbiji kroz uspostavljanje/jačanje lokalnih ombudsmana i saveta za međunacionalne odnose,2012–2011.

ISC, Beograd i OSCE, Beograd

2011

Primeri dobre prakse integracije Roma u državama zapadnog Balkana

ASO, Beč

2010

Regionalna medijska mreža za promociju evropskih integracija

IPA

2009

Međuetnički odnosi na lokalnom nivou u Srbiji: jačanje participativne politike i prakse

EIDHR

Šta građane/građanke Sandžaka čini nebezbednim?

Fond za otvoreno društvo Srbija

2008

Multikulturalnost u Srbiji na putu u EU

Fondacija Konrad Adenauer, Beograd

Položaj srpske nacionalne manjine u jugoistočnoj i centralnoj Evropi

Ministarstvo za dijasporu Republike Srbije

2007

Razvoj lokalne demokratije u Sandžaku

EIDHR

Javno zastupanje politike integrativnog multikulturalizma

Fond za otvoreno društvo Srbija

2006

Praćenje ostvarivanja manjinskih prava na lokalnom nivou opština Kovačica

Fondacija Friedrich Ebert, Beograd

2005

Reforma zakonodavstva o nacionalnim manjinama u Srbiji

Freedom House Srbija

Mediji i nacionalne manjine

OSCE

2004

Prava i identitet Roma u Srbiji

CARE International

2003

Kako unaprediti postupak pribavljanja ličnih dokumenata Roma u Srbiji i Roma raseljenih sa Kosova?

Norveški savet za izbeglice

2002

Položaj Roma i mogućnosti njihove integracije u Srbiji

OXFAM, OSCE

Integracija i identitet Roma

Fond za otvoreno društvo

2001

Kultura i obrazovanje Roma

Ministarstvo kulture RS

Beograđani – Romi u Beogradu od početka XX veka do danas

Projekat realizovan u saradnji sa Kulturnim centrom REX

Francuski kulturni centar

2000

Romi: predrasude, stereotipi i zablude

Savet Evrope