Logo - Mreza za interkulturalnost-01

Interkulturalni-omladinski-centar

prepreke interkulturalnostiKorica Ucesce nacionalnih manjina u dip Srbije korica FINAL - CopyPOLITIČKA AKCIJA - Romski pokret i promene - Goran Bašić Rasprostranjenost romskih naselja

multi-kulti
akt-arhiva
pracenje-izbora-nsnm


VODIČ ZA INKLUZIVNE KULTURNE POLITIKE izvestaj - koricemedijii prisilne migracije  koricaosi koricakultura i ekonomski razvoj - koricaknjiga - od segregativne ka inoj politici multikulturalnosti 1

Mreža za interkulturalnost
Centar za istraživanje etniciteta (Beograd)
Centar za regionalizam (Novi Sad)
Centar za razvoj civilnog društva (Zrenjanin)
Agenda (Beograd)
DamaD (Novi Pazar)
Centar za demokratiju, ljudska prava i regionalnu saradnju (Beograd)
UrbanIn (Novi Pazar)
Centar za interkulturnu komunikaciju (Petrovaradin)
Beogradski centar za ljudska prava (Beograd)

NEMA INTERESA POSLODAVACA ZA ZAPOŠLJAVANJE ROMA/ROMKINJA U BEOGRADU I ZRENJANINU
utorak, 03 mart 2015 00:00

img 20150305 160210Sastancima sa poslodavcima u filijalama NSZ u Beogradu i Zrenjaninu odazvalo se svega po tri poslodavca, među kojima je bio samo jedan predstavnik javnih preduzeća. Nezainteresovanost poslodavaca da se uključe u razgovore koje Centar za istraživanje etniciteta organizuje u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade RS, ukazuje na to da dosadašnje mere povećanja zapošljivosti Roma nisu dale rezultata, ali i na to da je nivo predrasuda prema Romima još uvek na visokom nivou. Poslodavci koji su se odazvali pozivu već zapošljavaju Rome i imaju pozitivne stavove i iskustva sa radnicima romske nacionalnosti.

Opširnije...
 
SASTANAK U FILIJALI NSZ U KRAGUJEVCU
petak, 27 februar 2015 00:00

2015-02-27 13.02.02Centar za istraživanje etniciteta je u okviru projekta „Podsticaj zapošljavanju Roma/Romkinja kroz afirmativne mere“, koji podržava Kancelarija za ljudska i manjinska prava, u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u Kragujevcu organizovao razgovor posvećen utvrđivanju stanja u vezi sa problemima zapošljavanja Roma/Romkinja. Na sastanku su prisustvovali predstavnici NSZ Kragujevac, Centra za socijalni rad, poslodavci iz lokalne samouprave i stručnjaci Centra za istraživanje etniciteta.

Razgovaralo se o primeni postojećih afirmativnih mera, u kojoj meri se one upotrebljavaju, koji se problemi u vezi sa njima javljaju, kao i mogućnosti njihovih unapređenja.

 
RAZGOVOR U BOSNJAČKOM NACIONALNOM VIJEĆU
četvrtak, 19 februar 2015 09:32

wp 20150218 004

Centar za istraživanje etniciteta je uz podršku Mreže za interkulturalnost u okviru projekta „Ka politici integrativnog multikulturalizma u Srbiji“ koji podržava Fondacija za otvoreno društvo organizovao razgovor u Bošnjačkom nacionalnom vijeću u Novom Pazaru posvećen odnosu ove manjinske samouprave sa jedinicama lokalne samouprave u Sandžaku. U razgovoru su učestvovali članovi BNV, predstavnici lokalnih samouprava i nevladinih organizacija.

Uprkos donetim propisima i tome da su izabrali i konstituisali manjinsku samoupravu pripadnici bošnjačke nacionalne manjine ne ostvaruju punu pravnu zaštitu svog etničkog i kulturnog identiteta. Sandžačkim Bošnjacima nedostaje šira podrška kako bi izgradili stabilne institucije kulturne autonomije i ustanovili način delotvorne zaštite manjinskih prava. Lokalne samouprave ne sprovode zakonom utvrđene obaveze u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom ljudskih i manjinskih prava i time doprinose pravnoj nesigurnosti.  Društvenoj nesigurnosti doprinosi činjenica da država donetim propisima nije omogućila društvenu integraciju manjina. Unapređenje postojećeg stanja je moguće temeljnim izmenama politike multikulturalnosti čiji ciljevi su društvena integracija i očuvanje jezičkog kulturnog i nacionalnog identiteta manjina.

 
POLAZNA STDIJA ZA STRATEGIJU UNAPREĐENJA POLOŽAJA ROMA DO 2025. GODINE
utorak, 10 februar 2015 09:22

u susret strategiji za unapredjenje polozaja roma3

O polaznim osnovama za donošenje nove strategije unapređenja položaja Roma javnosti je na raspravi koju je organizovala Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade RS govorio dr Goran Bašić. Postojeća Strategija, doneta 2009. godine nije ispunila ciljeve  - postizanje jednakosti Roma sa ostalim građanima, smanjivanje siromaštva i eliminisanje diskriminacije. Pored toga, razlozi zbog kojih treba doneti novu strategiju su bitno izmenjene međunarodne i nacionalne prilike.

Buduća strategija bi trebalo da bude zasnovana na merljivim i jasno proverljivim pokazateljima, da u kratkom roku doprinese boljitku Roma u lokalnim zajednicama, uspostavi održiv sistem upravljanja procesom inkluzije Roma,  uspostavi međusobno povezane afirmativne mere u javnim politikama obrazovanja i zapošljavanja, uspostavi model kulturnog razvoja i stvaralaštva i omogući realno učešće Roma u odlučivanju i sprovođenju kako buduće strategije, tako i mera i aktivnosti koje će se na osnovu nje sprovoditi.

 

POLAZNA STUDIJA ZA IZRADU STRATEGIJE ZA INKLUZIJU ROMA U SRBIJI

 
ODRŽAN SASTANAK STRUČNE GRUPE POJEKTA PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJU ROMA/ROMKINJA KROZ AFIRMATIVNE MERE
utorak, 27 januar 2015 20:16

image 01Centar za istraživanje etniciteta, u saradnji sa Komisijom za proučavanje života i običaja Roma SANU, a uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, organizovao je sastanak grupe stručnjaka čiji zadatak je da razmotri i prouči probleme u vezi sa zapošljavanjem Roma i predloži načine njihovog rešavanja. Članovi radne grupe su Jelena Kozić i Biljana Jelenković Paspalj stručnjakinje Nacionalne službe za zapošljavanje, dr Goran Bašić, dr Dragan Todorović, Stevan Nikolić, Osman Balić i Jovana Mastilović.

 
OBRAZOVANJE ROMA: POSTIGNUTI REZULTATI SU ISPOD MINIMUMA STANDARDA PROPISANIH U OBRAZOVNOM SISTEMU
ponedeljak, 26 januar 2015 00:00

centar za regionalizamNa seminaru Centra za regionalizam, članice Mreže za interkulturalnost, posvećenom jačanju kapaciteta Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u vezi sa nadležnostima u oblasti obrazovanja dr Goran Bašić je ukazao na to da ustavno pravni sistem nije prilagođen prirodi multietničnosti u zemlji i da shodno tome nisu rešeni problemi obrazovanja nacionalnih manjina. Obuhvat dece romske nacionalnosti u javnim školama nije utvrđen, a postignuća su višestruko niža od postignuća učenika drugih nacionalnosti. Uprkos tome što je nastava na jezicima nacionalnih manjina praksa u obrazovnom sistemu Srbije, Romima nije omogućeno da nastavu slušaju i na svom jeziku. Samo u nekoliko škola u AP Vojvodina sprovodi se nastava Romski sa elementima nacionalne kulture. Afirmativne mere u obrazovanju Roma nisu propisane, a postojeće ad hoc organizovane sprovode se samo prilikom upisa u srednje škole i na fakultete. Najzad, segregacija romskih učenika u školama u Bujanovcu, Leskovcu, Nišu, Beogradu ne odgovara proklamovanom inkluzivnom obrazovanju. Razlozi zbog kojih ova pitanja nisu rešena su institucionalna nebriga, nestručnost, diskriminacija, a često i o prikriveni rasizam.

Opširnije...
 
SASTANAK MREŽE ZA INTERKULTURALNOST SA POTPREDSEDNICOM VLADE RS
četvrtak, 22 januar 2015 09:23

sastanak 21.1.2015Predstavnici Mreže za interkulturalnost razgovarali su sa potpredsednicom Vlade Republike Srbije dr Kori Udovički i državnim sekretarom u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave gospodinom Ivanom Bošnjakom o problemima politike multikulturalnosti u Srbiji. Na sastanku koji je održan na inicijativu Mreže bilo je reči o tome na koji način organizacije civilnog društva mogu delotvorno da doprinesu unapređenju međuetničkih odnosa, ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina i društvenoj koheziji. 

 
OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJINA U OBLASTI OBRAZOVANJA
sreda, 24 decembar 2014 13:05

bcljp 1Članice Mreže za interkulturalnost - Beobgradski centar za ljudska prava i Urban In organizovale su 23. decembra 2014. u Medija Centru, okrugli sto na temu „Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u oblasti obrazovanja“. Okrugli sto organizovan je u okviru projekta Aktivni mladi za aktivne nacionalne savete, čiju realizaciju je podržala Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Nakon uvodne reči Aide Ćorović, govorili su i Jasminka Peruničić, šef grupe za međunarodnu prosvetnu i naučnu saradnju i obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina u Ministarstvu prosvete, Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku i Kosana Beker, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti.

Opširnije...
 
DEPARTIZACIJA NACIONALNIH SAVETA I INTEGRACIJA NACIONALNIH MANJINA NOVO POTEMKINOVO SELO SRBIJANSKE „POLITIKE MULTIKULTURALNOSTI“
petak, 12 decembar 2014 19:41

danas

Sve češće, a naročito nakon okončanih izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina, u javnosti se čuje da je potrebno „depolitizovati“, „departizovati“ nacionalne savete nacionalnih manjina i potom se predano posvetiti integraciji nacionalnih manjina u društvo. I jedno i drugo nije sporno i nije nova tema na multikulturalnoj agendi Srbije. Sporno je što ih nije moguće ostvariti bez složenih političkih i društvenih promena.

Trebalo bi imati u vidu to da je srbijansko društvo „partokratsko“ i da su političke stranke zauzele mnoge društvene i javne sfere u kojima im, po prirodi stvari, nije mesto. Po tome nacionalni saveti nisu izuzetak, uticaj političkih stranaka na njihov rad ne samo što je prekomeran već je i neprimeren, ali nepravedno je da se na primeru nacionalnih manjina, odnosno njihovih samouprava, počne sa suštinskom osvajanjem demokratije u Srbiji. U redu za „depatizaciju“ pre njih čekaju: javna administracija, javna preduzeća, javni fondovi, spisak je dugačak. Čak ukoliko se država upusti u to da izmenama Zakona o nacionalnim savetima onemogući političkim strankama da ističu liste kandidata prilikom izbora za nacionalne savete to još uvek ne znači da je „departizacija“ instituta manjinske samouprave moguća. Šta više, jasno je da je nije moguće postići samo na osnovu formalnih izmena Zakona, jer u većinu nacionalnih saveta, čiji mandat je počeo prošlog meseca, izabrani su ljudi koji imaju snažan, upečatljiv identitet u političkom životu Srbije. Prirodno je da će oni svoju pregovaračku poziciju u političkom životu jačati i preko nacionalnih saveta u koje su izabrani voljom sunarodnika.

Opširnije...
 
LJUDSKA PRAVA U SRBIJI
sreda, 10 decembar 2014 08:55

 ljudska prava u srbijiU zemlji u kojoj je svaki treći radno sposoban građanin nezaposlen, a svakom trećem zaposlenom preti otkaz, u kojoj se zatire svaka funkcija socijalne države, u kojoj su različite vrste nasilja svakodnevica, a pripadnici marginalnih grupa izloženi poruzi i diskriminaciji, o ljudskim pravima se uvek govori sa povodom – kada se građani i građanke suoče sa povredama ljudskih prava i prilikom obeležavanja značajnih dana iz „ljudskopravaške“ istorije. Pokušajmo da se setimo događaja iz prethodne godine koji bi nas ozarili u vezi sa ostvarivanjem ljudskih prava: parada ponosa održana tako što je država kontrolisala bes homofobičara; nekoliko, među desetinama hiljada, romskih porodica koje su 10. decembar dočekali u životnim uslovima kao i neromski susedi; uspesi sportista i sportistkinja sa invaliditetom. Malo, premalo da bi se otklonila gorčina kod građana koji bolju sutrašnjicu gledaju na maketama, a ostvarivanju prava se nadaju čim država reši sve istorijske, nacionalne, ideološke „krive drine“ i prestane da se bavi sobom.

 
PROBLEMI STANDARDIZACIJE ROMSKOG JEZIKA
utorak, 09 decembar 2014 00:00

wp 20141209 002Komisija za proučavanje života i običaja Roma SANU organizovala je sastanak na kojem je bilo reči o standardizaciji romskog jezika, istraživanjima koja bi trebalo organizovati i načinima podrške za ostvarivanje prava na obrazovanje i zaštitu identiteta Roma. Uprkos tome što se u našem društvu rasprava o standardizaciji jezika Roma vodi skoro tri decenije još uvek nisu stvoreni institucionalni uslovi za organizovanje nastave na romskom, a time ni uslovi za očuvanje i unapređenje identiteta Roma. U državama u okruženju to je učinjeno, romski jezik se izučava i predaje na fakultetima, učenici uče na romskim dijalektima u školama, a u društvenom i političkom životu sve je više obrazovanih Roma i Romkinja.

 
BUNT GRAĐANSKOG DRUŠTVA
ponedeljak, 10 novembar 2014 11:34

 manjine danasMreža za interkulturalnost nastala je početkom proleća 2014. godine iz potrebe organizacija civilnog društva da odgovore na sve veće institucionalno zanemarivanje prilikom donošenja odluka i zakona koji su od interesa za građane. Poslednjih meseci Narodna skupština donela je više desetina zakona, a da pre toga nije vođena javna rasprava i da nije konsultovana stručna javnost. Važni zakoni, kojima se menja karakter društvenih odnosa i uređenja države, donose se u senci manje važnih, ali medijski senzacionalistički predstavljenih događaja kojima se skreće pažnja javnosti.

 

MANJINE Danas

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/terazije/bunt_gradjanskog_drustva.14.html?news_id=292007

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 6 od 10

 

UNESCO-Konvencija-o-kulturnoj-raznolikostiAgenda 21 za kulturu Bela knjiga o interkulturnom dijalogu Ljubljanske smernice za integraciju raznolikih društava popis-stanovnistva-2012-prema-nacionalnosti-1 standardizacija-romskog-jezikaIZVESTAJ-O-SPROVODJENJU-STRATEGIJEprilozi strategiji unapredjenja polozaja romapolazna studija

prava nacionalnih manjina

 

Online
Imamo 25 gostiju na mreži
Statistika
Broj pregleda članka : 392520
feed-image RSS
© 2019 Centar za istraživanje etniciteta