OBRAZOVANJE ROMA: POSTIGNUTI REZULTATI SU ISPOD MINIMUMA STANDARDA PROPISANIH U OBRAZOVNOM SISTEMU Štampa
ponedeljak, 26 januar 2015 00:00

centar za regionalizamNa seminaru Centra za regionalizam, članice Mreže za interkulturalnost, posvećenom jačanju kapaciteta Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u vezi sa nadležnostima u oblasti obrazovanja dr Goran Bašić je ukazao na to da ustavno pravni sistem nije prilagođen prirodi multietničnosti u zemlji i da shodno tome nisu rešeni problemi obrazovanja nacionalnih manjina. Obuhvat dece romske nacionalnosti u javnim školama nije utvrđen, a postignuća su višestruko niža od postignuća učenika drugih nacionalnosti. Uprkos tome što je nastava na jezicima nacionalnih manjina praksa u obrazovnom sistemu Srbije, Romima nije omogućeno da nastavu slušaju i na svom jeziku. Samo u nekoliko škola u AP Vojvodina sprovodi se nastava Romski sa elementima nacionalne kulture. Afirmativne mere u obrazovanju Roma nisu propisane, a postojeće ad hoc organizovane sprovode se samo prilikom upisa u srednje škole i na fakultete. Najzad, segregacija romskih učenika u školama u Bujanovcu, Leskovcu, Nišu, Beogradu ne odgovara proklamovanom inkluzivnom obrazovanju. Razlozi zbog kojih ova pitanja nisu rešena su institucionalna nebriga, nestručnost, diskriminacija, a često i o prikriveni rasizam.

Nacionalni savet Roma, pored toga što bi trebalo da se uključi u širu raspravu o položaju nacionalnih manjina i ulozi manjinskih samouprava, mora u vezi sa unapređenjem obrazovanja da otvori u javnosti pomenuta i druga nerešena pitanja, da pripremi jasan plan i program obrazovanja Roma, ali i obrazovanja na romskom, da u saradnji sa stručnjacima pripremi odgovarajuće udžbenike, odredi škole i druge ustanove od posebnog interesa za romsku nacionalnu manjinu, da insistira na uređenju afirmativnih mera koje se sprovode u svim fazama obrazovanja i kojima se vodi računa i o poboljšanju učeničkog standarda. Rešavanje većine ovih problema ne zavise od Nacionalnog saveta Roma, ali na ovom telu manjinske samouprave je da dosledno insistira na ostvarivanju prava koja su dostupna u javnim politikama.