Logo - Mreza za interkulturalnost-01

Interkulturalni-omladinski-centar

prepreke interkulturalnostiKorica Ucesce nacionalnih manjina u dip Srbije korica FINAL - CopyPOLITIČKA AKCIJA - Romski pokret i promene - Goran Bašić Rasprostranjenost romskih naselja

multi-kulti
akt-arhiva
pracenje-izbora-nsnm


VODIČ ZA INKLUZIVNE KULTURNE POLITIKE izvestaj - koricemedijii prisilne migracije  koricaosi koricakultura i ekonomski razvoj - koricaknjiga - od segregativne ka inoj politici multikulturalnosti 1

Mreža za interkulturalnost
Centar za istraživanje etniciteta (Beograd)
Centar za regionalizam (Novi Sad)
Centar za razvoj civilnog društva (Zrenjanin)
Agenda (Beograd)
DamaD (Novi Pazar)
Centar za demokratiju, ljudska prava i regionalnu saradnju (Beograd)
UrbanIn (Novi Pazar)
Centar za interkulturnu komunikaciju (Petrovaradin)
Beogradski centar za ljudska prava (Beograd)

O (NE)OSTVARIVANJU PRAVA NACIONALNIH MANJINA
utorak, 11 mart 2014 00:00

o-neostvarivanju-prava-nacionalnih-manjinaUstavni sud je nedavno doneo rešenje u kojem je utvrđeno da pojedine odredbe Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina nisu u skladu sa Ustavom Srbije. Na isto, ali i na probleme u vezi sa primenom ovog Zakona, čime se na osnovu preporuka nezavisnih tela bavi radna grupa Ministarstva pravde, ukazivalo se i pre njegovog usvajanja u Narodnoj skupštini 2009. godine. Pojedini državni organi, među kojima i Ministarstvo kulture, su u javnoj raspravi koja je tada vođena, jasno ukazivalo na neprimenjivost Zakona u vezi sa ostvarivanjem prava pripadnika naionalnih manjina na informisanje i zaštitu identiteta u lokalnoj zajednici.

Centar za istraživanje etniciteta, ali i Centar za regionalizam (Novi Sad), Centar za razvoj civilnog društva (Zrenjanin), Vojvođanski centar za ljudska prava (Novi Sad) su takođe ukazivali na ove probleme. Centar za istraživanje etnicietat je posebno ukazivao na probleme centralizacije manjinskim samoupravama i uticaja političkih stranaka na njihov izbor i ostvarivanje nadležnosti u vezi sa kulturnom autonomijom. Kako nadležni organi nisu bili zainteresovani ni za razgovor o ovim pitanjima, a još manje za usvajanje rešenja u najboljem interesu građana pripadnika nacionalnih manjina, nastala je situacija koju su iskoristile dobro organizovane manjinske samouprave i razvile infrastrukturu koja im omogućava povoljniji položaj u odnosu na manjinske samouprave koje zbog malobrojnosti ili političkih neslaganja nisu imale takvu vrstu podrške u lokalnim samoupravama. Propuštanjem da postupaju u najboljem interesu građana nadležni državni organi su pripremajući i usvajajući Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina stvorili uslove za razvoj manjinskih samouprava koje ne pogoduju razvoju standarda zaštite prava nacionalnih manjina i društvenoj inkluziji.

 

 

 

UNESCO-Konvencija-o-kulturnoj-raznolikostiAgenda 21 za kulturu Bela knjiga o interkulturnom dijalogu Ljubljanske smernice za integraciju raznolikih društava popis-stanovnistva-2012-prema-nacionalnosti-1 standardizacija-romskog-jezikaIZVESTAJ-O-SPROVODJENJU-STRATEGIJEprilozi strategiji unapredjenja polozaja romapolazna studija

prava nacionalnih manjina

 

Online
Imamo 40 gostiju na mreži
Statistika
Broj pregleda članka : 483100
© 2020 Centar za istraživanje etniciteta