Logo - Mreza za interkulturalnost-01

Interkulturalni-omladinski-centar

Korica Ucesce nacionalnih manjina u dip Srbije korica FINAL - CopyPOLITIČKA AKCIJA - Romski pokret i promene - Goran Bašić Rasprostranjenost romskih naselja

multi-kulti
akt-arhiva
pracenje-izbora-nsnm


VODIČ ZA INKLUZIVNE KULTURNE POLITIKE izvestaj - koricemedijii prisilne migracije  koricaosi koricakultura i ekonomski razvoj - koricaknjiga - od segregativne ka inoj politici multikulturalnosti 1

Mreža za interkulturalnost
Centar za istraživanje etniciteta (Beograd)
Centar za regionalizam (Novi Sad)
Centar za razvoj civilnog društva (Zrenjanin)
Agenda (Beograd)
DamaD (Novi Pazar)
Centar za demokratiju, ljudska prava i regionalnu saradnju (Beograd)
UrbanIn (Novi Pazar)
Centar za interkulturnu komunikaciju (Petrovaradin)
Beogradski centar za ljudska prava (Beograd)

GRAĐANI I GRAĐANKE ZA LJUDSKA PRAVA
petak, 15 april 2016 09:08

share4I u Novom Sadu razgovaraće se na temu „Zašto nam je potrebno ministarstvo za ljudska i manjinska prava“. Nesumnjivo je da napredak u vezi sa ustavno-pravnim uređenjem, ostvarivanjem i zaštitom ljudskih prava nije otklonio mnoštvo problema koji sprečavaju društveno uključivanje, eliminisanje diskriminacije, zaštitu socijalnih i ekonomskih prava, niti je postignuta društvena sigurnost u kojoj je kultura ljudskih prava jedan od obrazaca ponašanja u javnom životu. Ljudska prava su u demokratskom društvu utkana u sve socijalne odnose i o tome treba da brinu svi: građani i građanke, NVO, lokalne samouprave, akademska zajednica, ali pre svega državna uprava. U njoj neko mora sa punom odgovornošću da se stara o ostvarivanju, zaštiti, praćenju, koordinaciji, izveštavanju, upravljanju ljudskim i manjinskim pravima.

Dosadašnji model disperzije odgovornosti ili njenog potpunog odsustva za upravljanje ljudskim i manjinskim pravima doprineo je da su vršnjačko nasilje i nasilje u porodici, naročito prema ženama, sve izraženiji; da ne postoji odgovarajuća i sa standardima ljudskih prava ustanovljena podrška u lokalnim samoupravama za osobe sa invaliditetom, starije i Rome; da je položaj LGBT lica „otvoren“ i da se rešavanje životnih problema sa kojima se svakodnevno suočavaju odvija sporo i u nepovoljnim uslovima; da je etnička distanca još uvek izuzetno visoka; da većina zaposlenih u organima javnih vlasti nema osnovnih znanja o ljudskim i manjinskim pravima. Rešavanje ovih i drugih problema zahteva planiranje, sredstva, koordinaciju državnih organa, blagovremeno uočavanje problema, predlaganje propisa i rešenja koja unapređuju kulturu ljudskih prava i obezbeđuju njihovo puno ostvarivanje.

 

 

UNESCO-Konvencija-o-kulturnoj-raznolikostiAgenda 21 za kulturu Bela knjiga o interkulturnom dijalogu Ljubljanske smernice za integraciju raznolikih društava popis-stanovnistva-2012-prema-nacionalnosti-1 standardizacija-romskog-jezikaIZVESTAJ-O-SPROVODJENJU-STRATEGIJEprilozi strategiji unapredjenja polozaja romapolazna studija

prava nacionalnih manjina

 

Online
Imamo 38 gostiju na mreži
Statistika
Broj pregleda članka : 373240
© 2019 Centar za istraživanje etniciteta